Předsmluvní informace pro Volkswagen Financial Services

Poskytovatelem financování VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES je:

Obchodní firma:ŠkoFIN s.r.o.
Právní forma:společnost s ručením omezeným
IČO:45805369
Sídlo:Pekařská 635/6, Jinonice, 155 00 Praha 5
Tel.: + 420 224 992 410
E-mail:klient@vwfs.cz
Kontaktní adresa:Evropská 866/63, 160 00 Praha 6
Web:https://www.vwfs.cz/ 
Na uvedených internetových stránkách jsou trvale k dispozici informace o společnosti ŠkoFIN s.r.o. 
Orgán odpovědný za výkon dohledu:Česká národní banka
Registrace poskytovatele finančních služeb:v registru vedeném ČNB pod LEI 529900U65M5B906YK476
registraci společnosti lze ověřit na stránkách ČNB https://apl.cnb.cz/apljerrsdad/JERRS.WEB09.DIRECT_FIND?p_lang=cz
(pro vyhledávání zadejte název nebo IČO společnosti)

dále také „Volkswagen Financial Services“ nebo jen „VWFS“.

Zprostředkovatelem financování VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES, a zástupcem poskytovatele financování při sjednávání smluvní dokumentace, je:

Obchodní firma:AUTO Červený s.r.o.
IČO:29122830
Sídlo:Hlavní třída 384/142, 35301 Mariánské Lázně
Tel.:+420 354 625 422
E-mail:prodej@autocerveny.cz
Registrace zprostředkovatele spotřebitelského úvěru: v registru vedeném ČNB pod LEI [kód LEI]
registraci společnosti lze ověřit na stránkách ČNB https://apl.cnb.cz/apljerrsdad/JERRS.WEB09.DIRECT_FIND?p_lang=cz
(pro vyhledávání zadejte název nebo IČO zprostředkovatele)
Registrován jako:Zprostředkovatel vázaného spotřebitelského úvěru

 

Produkty v rámci VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES jsou nabízeny ve formě:

 • vázaný spotřebitelský úvěr na koupi vozidla pro fyzické osoby spotřebitele
 • vázaný úvěr na koupi vozidla pro právnické osoby a fyzické osoby podnikatele
 • operativní leasing

Jako součást finančních produktů VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES sjednává klient také pojištění vozidla, a to v rámci pojistných smluv VWFS (dle § 4 zákona č. 170/2018 Sb.).

Zprostředkování spotřebitelského úvěru – informace pro spotřebitele

Předsmluvní informace o zprostředkovateli

Při zprostředkování financování VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES zprostředkovatel zprostředkovává vázaný spotřebitelský úvěr k pořízení motorového vozidla dodávaného klientovi zprostředkovatelem.

Spotřebiteli není zprostředkovatelem spotřebitelského úvěru poskytována rada.

Zprostředkovatel spotřebitelského úvěru nesmí svázat uzavření smlouvy o zprostředkování spotřebitelského úvěru s jakoukoli doplňkovou službou.

Spotřebitel neplatí zprostředkovateli žádnou odměnu.

Další informace

Další informace týkající se spotřebitelského úvěru jsou dostupné na internetových stránkách https://www.vwfs.cz/o-spolecnosti/info-uver.html. Ve vztahu ke sjednávanému spotřebitelskému úvěru budou spotřebiteli při jednání o uzavření smlouvy o spotřebitelském úvěru vždy poskytnuty individualizované předsmluvní informace ve formě předepsané platnými právními předpisy.

Sjednání pojištění ve financování – informace pro pojištěné

Pojištění se sjednává v souvislosti se sjednáním finanční služby (vázaný úvěr nebo operativní leasing na financování silničního vozidla) u společnosti VWFS. V případě sjednávaného pojištění nemá pojištěný možnost sjednat si finanční službu poskytovanou společností VWFS a přistoupení k pojistné smlouvě odděleně, s výjimkou případu, kdy klient je právnickou osobou nebo podnikající fyzickou osobou a zároveň se stává vlastníkem vozidla, ke kterému se vztahuje finanční služba poskytovaná společností VWFS (v takovém případě jsou sjednávané pojištění a finanční služba vymezeny v návrhu příslušných smluvních dokumentů, které jsou klientovi poskytnuty v rámci předsmluvních informací, a to určením obsahu poskytovaného pojištění nebo finanční služby a ceny za sjednávané pojištění nebo finanční službu. Pojistné krytí i rizika jsou v případě sjednání pojištění a koupě finanční služby odděleně stejná, jako v případě zakoupení obou produktů společně.).

Práva klienta jsou z důvodu, že pojištění sjednává prostřednictvím pojistné smlouvy, v níž není pojistníkem, výrazně omezena. VWFS a zprostředkovatel upozorňují klienta na důsledky spojené s tím, že v pojistné smlouvě není pojistníkem, zejména že není oprávněn/a vypovídat pojištění nebo žádat pojistitele o předčasný zánik pojištění. Mějte na paměti, že zánik celé skupinové pojistné smlouvy uzavřené mezi pojistitelem a společností VWFS z jakéhokoli důvodu bude mít vždy za následek také zánik i pojištění klienta.

Pojištění se sjednává v rámci využívání finančních služeb VWFS, a proto se pojistné plnění při pojistné události vyplácí společnosti VWFS za účelem krytí nákladů a pohledávek vznikajících společnosti VWFS při poskytování finančních služeb z důvodu pojistné události. Výše pojistného plnění se určí dle pravidel pojistitele pro příslušné pojištění, nejvýše však do sjednané pojistné částky uvedené ve smlouvě mezi klientem a společností VWFS.

V případě, že porušíte povinnosti vyplývající z pojištění, může být tato situace důvodem pro ukončení pojištění nebo pro krácení pojistného plnění ze strany pojistitele; v takovém případě budete povinen/a uhradit škodu vzniklou při pojistné události, která nebude kryta pojistným plněním od pojistitele. Porušení pojistných podmínek může být také důvodem pro předčasné ukončení smlouvy o finančních službách uzavřené mezi klientem a společností VWFS, včetně ukončení příslušného pojištění.

Právní vztah vyplývající ze smlouvy o finančních službách nebo se smlouvou související i sjednávané pojištění se řídí právním řádem České republiky.

Společnost VWFS jako pojistník nabízí možnost stát se pojištěným u pojištění v rámci jejích pojistných smluv uzavřených u těchto pojišťoven:

 • Allianz pojišťovna, a.s.
 • BNP Paribas Cardif Pojišťovna, a.s.
 • Generali Česká pojišťovna a.s.
 • INTER PARTNER ASSISTANCE, organizační složka
 • UNIQA pojišťovna

Vyřizování stížností – informace pro stěžovatele

Reklamace a stížnosti

V případě, že budete mít jakékoli výhrady či připomínky k činnosti zprostředkovatele, obraťte se se svou stížností nebo reklamací na společnost VWFS jako poskytovatele financování. Poskytovatel přijímá stížnosti učiněné jakoukoli formou. Upřednostňuje se však písemná forma, včetně elektronické formy.

Stížnosti lze podat:

Podáte-li stížnost u zprostředkovatele, je zprostředkovatel povinen tuto Vaši stížnost postoupit společnosti VWFS, která rozhodne o jejím vyřízení.

Postup podávání a vyřizování stížností nebo reklamací ve společnosti VWFS se řídí Reklamačním řádem, který je uveden na internetových stránkách https://vwfs.cz/o-spolecnosti/reklamacni-rad.

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

Spotřebitel je oprávněn případné spory se zprostředkovatelem úvěru (jakož i spory s poskytovatelem úvěru) podle své volby řešit i mimosoudně prostřednictvím Finančního arbitra. Ve věcech souvisejících se spotřebitelským úvěrem zprostředkovaných zprostředkovatelem se může Stěžovatel – spotřebitel obrátit na Finančního arbitra. Finanční arbitr je státem zřízený mimosoudní orgán příslušný k rozhodování některých sporů na finančním trhu, spadajících jinak do pravomoci českých soudů. Mimo jiné je Finanční arbitr příslušný k rozhodnutí, jedná-li se o spor mezi spotřebitelem a věřitelem nebo zprostředkovatelem při nabízení, poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru nebo jiného úvěru, zápůjčky, či obdobné finanční služby.

Řízení před Finančním arbitrem může být zahájeno pouze na návrh spotřebitele jako navrhovatele. Návrh na zahájení řízení lze podat písemně poštou opatřený vlastnoručním podpisem, v elektronické podobě (e-mailem opatřeným zaručeným elektronickým podpisem nebo prostřednictvím datové schránky), osobně, resp. ústně do protokolu v sídle Kanceláře finančního arbitra. Pro podání návrhu na zahájení řízení může spotřebitel využít také formulář na internetových stránkách Finančního arbitra: https://finarbitr.cz/cs/reseni-sporu/pruvodce-podanim-navrhu.html.

Řízení před Finančním arbitrem je bezplatné. Neplatí se žádný poplatek za podání návrhu na zahájení řízení. Neplatí se žádné náklady řízení podle toho, jak spor dopadne. Náklady řízení si nese každá strana sporu sama.

Finanční arbitr nemůže rozhodovat spor, o kterém se již vede řízení u soudu nebo před rozhodcem, nebo o něm již soud nebo rozhodce rozhodl; pokud není pravomocné rozhodnutí Finančního arbitra předloženo k soudnímu přezkumu, je závazné a má účinky vykonatelného soudního rozhodnutí.

Kancelář finančního arbitra lze kontaktovat: 

 • osobně nebo poštou na adrese Kancelář finančního arbitra, Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1
 • telefonicky na čísle + 420 257 042 070
 • emailem na adrese arbitr@finarbitr.cz
 • prostřednictvím datové schránky s ID qr9ab9x

Bližší informace o mimosoudním řešení sporů prostřednictvím Finančního arbitra lze najít na internetových stránkách Finančního arbitra www.finarbitr.cz.

Orgán dohledu

Česká národní banka vykonává dohled nad činností zprostředkovatele spotřebitelských úvěrů.

U České národní banky lze podat stížnost na činnost zprostředkovatele v oblasti podléhající dohledové činnosti ČNB, tj. i v oblasti zprostředkování spotřebitelského úvěru. Česká národní banka však nemá pravomoc k řešení individuálního sporu mezi zprostředkovatelem a klientem. 

Českou národní banku lze kontaktovat:

 • poštou na adrese Na Příkopě 28, 115 03  Praha 1
 • telefonicky na čísle +420 224 411 111, popř. na čísle Zelené linky: +420 800 160 170
 • prostřednictvím elektronické podatelny na adrese podatelna@cnb.cz
 • prostřednictvím datové schránky s ID 8tgaiej

Bližší informace o České národní bance jsou dostupné na internetových stránkách www.cnb.cz.